Placement Category No. Entry No. Name
1 PN/O10 49 Bella Chen
1 PN/O10a 887 Minji Choi
1 PN/O11 77 Ethan Choi
1 PN/O11 686 Matthew Szeto
1 PN/O12 130 Jimin Park
1 PN/O12a 850 Hayden Park
1 PN/O12a 789 Yuna Noh
1 PN/O13 738 Sophie Lee
1 PN/O13 b 980 Junhyeok Han
1 PN/O13a 883 Xinchun Zhang
1 PN/O14 72 William Jin
1 PN/O14a 858 Alysa Feng
1 PN/O14a 916 Sabrina Zhang
1 PN/O14b 930 Nicolas Pantangco
1 PN/O15 713 Andrew Boldi
1 PN/O15a 837 Rachel Lee
1 PN/O15b 924 Christopher Cung
1 PN/O15b 908 So Takagi
1 PN/O16 777 Jimmy Deng
1 PN/O16a 794 Emily Bush
1 PN/O16b 986 Charles Shin
1 PN/O16b 5528 Jonathan Speiser
1 PN/O17 772 Aiden Cho
1 PN/O7 689 Victoria Li
1 PN/O8 717 Amy Song
1 PN/O9 700 Shalynn Choi
1 PN/O9 126 Taige Wang
1 PN/OA10 5693 Sheldon Chui
1 PN/OA11 27 Ella Woo
1 PN/OA13 765 Jacob Woo
1 PN/OA14 915 Sabrina Zhang
1 PN/OA15 871 Jessica Sheng
1 PN/OA16 797 Daniel Youn
1 PN/OA17 785 Phillip Jeong
1 PN/OA19 987 Karis Yu
1 PN/OA8 92 Amy Song
1 PN/OA9 526 Emily Suh
1 PN/OB10 5754 Kimberly Zhang
1 PN/OB12 845 Hayden Park
1 PN/OB13 985 Junhyeok Han
1 PN/OB14 5087 Benjamin Tseng
1 PN/OB15 737 Alyssa Cheng
1 PN/OB15 838 Rachel Lee
1 PN/OB15a 872 Jessica SHeng
1 PN/OB17 770 Kaitlyn Ng
1 PN/OB8 844 Chloe Shin
1 PN/OB9 684 Mason Szeto
1 PN/OB9 585 Jessica Gui
1 PN/OC10 888 Minji Choi
1 PN/OC14 910 Sage Shurman
1 PN/OD17 649 Eugene Jihyun Yi
2 PN/O10 836 Sarah Chen
2 PN/O10a 5694 Sheldon Chui
2 PN/O10a 5753 Kimberly Zhang
2 PN/O11 a 951 Amber Lin
2 PN/O11a 746 Benjamin Lim
2 PN/O11a 978 Harvey Chang
2 PN/O12 704 Elisa Kim
2 PN/O13 203 ISAAC SOHN
2 PN/O13 5030 Nadya Hitomi
2 PN/O13b 948 Vincent Yang
2 PN/O13b 976 William Xia
2 PN/O14 652 David Lee
2 PN/O14b 928 Isaiah Lu
2 PN/O14b 977 Adriana Zhou
2 PN/O15 755 Felix Xie
2 PN/O16 318 Carolyn Nguyen
2 PN/O16 67 Suzanne Palaad
2 PN/O16 a 823 Ruth Berkun
2 PN/O16b 870 Brian Le
2 PN/O17 979 Sejun Her
2 PN/O19 721 Sunoo Jeong
2 PN/O8 631 Oliver So
2 PN/O9 975 Jessica Gui
2 PN/OA10 890 Jordan Rowe
2 PN/OB10 688 Jerry Shi
2 PN/OB13 790 Brianna Huynh
2 PN/OB14 929 Isaiah Lu
2 PN/OB15 386 Hannah Moon
2 PN/OB15a 989 Claire Li
2 PN/OB15a 923 Sean Kwak
3 PN/O10 530 Angela Cao
3 PN/O10 802 Halyn Kim
3 PN/O10a 988 Jerry Shi
3 PN/O11 28 Ella Woo
3 PN/O12 565 Jaden Park
3 PN/O12a 866 Lechuan Lin
3 PN/O13 745 Adam Lee
3 PN/O13 a 793 Brianna Huynh
3 PN/O13 b 906 Yena Kim
3 PN/O13a 830 Erina Park
3 PN/O13a 763 Jacob Woo
3 PN/O14 771 Sarah Kang
3 PN/O14 a 874 Brian Sang
3 PN/O14 a 909 Christopher Park
3 PN/O14b 5056 Benjamin Tseng
3 PN/O15 715 Sowon Han
3 PN/O15a 798 Charlotte Lew
3 PN/O15a 769 David Kwon
3 PN/O15a 834 Neil Chen
3 PN/O15b 990 Claire Li
3 PN/O15b 873 Rachel Sang
3 PN/O16 759 David Choi
3 PN/O16 14 Nathaniel J. Kim
3 PN/O16a 781 Seoyeong Hwang
3 PN/O16b 952 Doyoon Kim
3 PN/O17 648 Dong Geun Lee
3 PN/O8 828 Alexis Lee
3 PN/O8 860 Luke Lee
3 PN/O9 5333 Catherine Xue
3 PN/O9 685 Mason szeto
3 PN/OB14 760 Daniel Kim
3 PN/OB15 791 Amanda Huynh
3 PN/OB15 833 Neil Chen
3 PN/OB15a 964 Chloe Liao
4 PN/O10 711 Jacqueline Zhao
4 PN/O10a 939 Addison Kyle
4 PN/O13 405 Aaron Han
4 PN/O14 383 Eugena Lee
4 PN/O15 176 Shaina Chou
4 PN/O15 720 Elisa Kim
4 PN/O15 a 792 Amanda Huynh
4 PN/O15b 965 Chloe Liao
4 PN/O16a 846 Ryan Kim
4 PN/O16a 855 Samuel Wahlstrom
4 PN/O16b 983 Erin Kang
4 PN/O8 5245 Nabi Ensing