Please use your name and category no to locate your placement.

If you find any error, please contact us at satoristrings@live.com

We are also working on sorting the comment sheet and name plate which have been left behind after competition. We will mail those to you with the address on our file.

People, who left their address with us during the competition or emailed us after,   will receive the missing items to that updated address.

Placement ENTRY NO. NAME CATEGORY
1 1 Ryan Oh DB/E19
1 2 Krista Wang, Shih-Fan Yang, Ju-hsuan Yuan EM/Q19
1 655 Nevaeh Chen, Ruoxi Chen, Eireen Lu ST/Q13
1 656 Jinu Kang VA/E09
1 657 Ian Joonhyuk Lee VA/E12
1 659 Linjie Lucy Zhao VA/E15
1 663 Alina Zhang VA/EB15
1 669 Caroline Cho VA/J15
1 670 Sumin Cho VA/J15
1 674 Jiwon Chung VA/JB15
1 683 Darrius Huynh VA/QB19
1 686 Carys Kim VC/E09
1 691 Austen cheng VC/Q12
1 698 Timothy Yan VC/EB09
1 699 Cerin Yoo VC/EB09
1 702 Lioma Quoit-Minematsu VC/EB09
1 703 Phoebe Kensicki VC/EB09
1 704 James Kim VC/EB12
1 709 Mason Kwon VC/J09
1 712 Seoyeon Park VC/J09
1 717 Noah Kim VC/J12
1 719 Alex Huynh VC/J12
1 722 Benjamin Yang VC/J12
1 724 Sean Oh VC/J12
1 728 Raymond Suh VC/J15
1 731 Jinheon Kim VC/J15
1 733 Anne Takagi VC/J15
1 738 David Kang VC/J19
1 739 Mason Kwon VC/JA09
1 743 Noah Kim VC/JB12
1 783 Ethan Lee VC/Q15
1 788 Isabelle Huynh VC/Q15
1 789 Henry Hong VC/Q15
1 791 Timothy K. Han VC/Q19
1 794 Hannah Naftali VC/QB15
1 796 Michael Wong VC/QB19
1 799 Lily B’far VN/Q10
1 801 Beverly Zhang VN/E07
1 802 Lucia Fan VN/E07
1 806 Brian Liu VN/E07
1 808 Darren Chen VN/E07
1 814 Naomi Jiang VN/E08
1 821 Claire Kim VN/E09
1 823 Cecilia Chen VN/E09
1 825 Timothy Jeon VN/E09
1 831 Samantha Yee VN/E10
1 832 Derek Guan VN/J10
1 833 Catherine Liu VN/E10
1 848 Lucas Chu VN/E13
1 851 Hojin Sohn VN/E13
1 852 Ziyu Sun VN/E13
1 855 William Huang VN/E16
1 856 Shih-Fan Yang VN/E17
1 857 Aaron Zhao VN/J07
1 860 Harut Kalantaryan VN/EB08
1 864 Lauren Wang VN/EB09
1 865 Jaymen Zhang VN/EB09
1 867 Gayoun Kim VN/EB10
1 874 William Huang VN/EB16
1 877 Maya Goto VN/J07
1 878 Michelle Huo VN/JB08
1 879 Zixun Cui VN/J08
1 880 Noa Vierra VN/J08
1 881 Amelia Ye Jin Kim VN/J08
1 882 Jennifer Duo VN/J08
1 883 Emily Lee VN/J08
1 884 Zackary Lee VN/J08
1 885 Heather Ng VN/J08
1 956 Hudson Art Fu VN/JB09
1 888 Yuna Nam VN/J09
1 890 Amelie Ostray VN/J09
1 894 Angela Shao VN/J09
1 898 David Xu VN/J10
1 900 Adaline B Chen VN/J10
1 906 Luke Lee VN/J10
1 918 Ella He VN/J11
1 926 Ashley Chiang VN/J13
1 931 Jason Huey VN/J13
1 932 Claire Kim VN/J13
1 934 Evan G. Sun VN/J14
1 935 Trinity Chen VN/J14
1 939 Junie Lee VN/J14
1 947 Mike Lai VN/J16
1 951 Wuyue Zheng VN/J17
1 953 Leah Lee VN/JA09
1 958 Ryan Kam VN/JB10
1 959 Grace Rhim VN/JB10
1 1000 Inwoo Yoo VN/J12
1 1081 Aaron Che VN/Q07
1 1083 Max Chen VN/Q08
1 1085 Sophie Chen VN/Q09
1 1088 Emmalyn Kim VN/Q09
1 1090 Catherine Tan VN/Q09
1 1092 Evan Kim VN/Q10
1 1094 Vincent Hacker VN/Q11
1 1096 Eva Chang VN/Q11
1 1102 Angela Song VN/Q12
1 1104 Tianqi Zhang VN/Q12
1 1107 Aric Hongyi Xiao VN/Q12
1 1109 Kevin Wu VN/Q12
1 1110 Adam Liu VN/Q12
1 1113 Liran Zhu VN/Q13
1 1114 Jacquelyn Fong VN/Q13
1 1117 Matthew Lee VN/Q13
1 1120 Elizabeth Pak VN/Q13
1 1121 Jiwoo Chung VN/Q13
1 1122 Claire Yuan VN/Q13
1 1127 Ryan Shi VN/Q13
1 1130 Eric Gu VN/Q14
1 1132 Oliver Deutsch VN/Q14
1 1140 Eric Wang VN/Q14
1 1142 Sean Lee VN/Q14
1 1143 Yubo Wang VN/Q14
1 1155 Xiaolu Liu VN/Q16-b
1 1156 shiyi zhou VN/Q16-a
1 1158 Jasmine Chung VN/Q17
1 1166 Freyja Chen VN/QB09
1 1167 Katie Hwang VN/QB11
1 1168 Josefine Hendarman VN/QB13
1 1169 Ryan Lu VN/QB13
1 1173 Alex Lee VN/QB15
1 1176 Carmel Lin VN/QB15
1 1183 Eddy Yao, Art Yao VN/QS16
1 2004 Ian Jung VN/E07
2 658 Mason Kim VA/E12
2 660 Seo Hyun An VA/E15
2 665 Shuoqi Huang VA/J12
2 671 Brandon Kim VA/J15
2 673 Sharon Lee VA/JB15
2 687 Jacob kim VC/EB09
2 688 Nicholas Yun VC/EB09
2 689 Daniel Baik VC/E09
2 692 Kate Kaneko VC/E12
2 693 Ronin Tomeldan VC/E15
2 696 Angela Jeon VC/E19
2 700 Theodore Choi VC/EB09
2 701 Gia Cho VC/EB09
2 706 Lucas M kim VC/J09
2 707 Alan Wang VC/J09
2 711 Joe Yu VC/J09
2 713 Jerry Sun VC/J09
2 714 Dorothy Yan VC/J12
2 715 Celine Zeng VC/J12
2 716 Alexander Farng VC/J12
2 721 Siyoung An VC/J12
2 727 Victoria Rhee VC/J15
2 729 Jaden Park VC/J15
2 730 Edward Moon VC/J15
2 735 Taehyun Terry Bang VC/J15
2 737 Lois Pak VC/J19
2 740 Aiden Yoo VC/JA13
2 741 Cerin Yoo VC/JB09
2 742 Dorothy Yan VC/JB12
2 771 Stella Kahng VC/Q09
2 773 Abraham Kim VC/Q12
2 774 Nathan Lee VC/Q12
2 775 Aimee Pan VC/Q15
2 779 Qinyu Guan VC/Q15
2 781 Eunice Kim VC/Q15
2 784 Danny Kim VC/Q15
2 785 Chloe Park VC/Q15
2 786 Samuel Hong VC/Q15
2 792 Michael Wong VC/Q19
2 795 Eva Choi VC/QB15
2 797 Rachel Lee VC/QB19
2 800 Juha Kim VN/ J11
2 803 William Yeh VN/E07
2 805 Leah Yoon VN/E07
2 810 William Leng VN/E07
2 813 Ella Liu VN/E08
2 818 Jessica Fan VN/E09
2 820 Alison Lee VN/E09
2 822 Caton kim VN/E09
2 826 Gia Hong VN/E09
2 830 Joshua Lim VN/E10
2 835 Jeongah Yoon VN/E10
2 836 Emily Eum VN/E10
2 838 Hubert Jacob Choi VN/E10
2 841 Roger Huang VN/E11
2 843 Jenay Han VN/E11
2 847 Xinyi Ouyang VN/E13
2 849 Yimeng Yuan VN/E13
2 850 Rui Han VN/E13
2 858 Cherin Yun VN/EB07
2 859 Rodriguez Kiara VN/EB07
2 861 Jason Zhou VN/EB08
2 866 Yilu Yuan VN/EB10
2 868 Timothy Jung VN/EB10
2 873 Chloe Shiu VN/EB15
2 875 Ryan Neke Vierra VN/J07
2 886 Charlotte Warren VN/J09
2 887 Tam Pham VN/J09
2 893 Hane Park VN/J09
2 895 Kayla Lai VN/J09
2 899 Sarah Wu VN/J10
2 902 Michael Lu VN/J10
2 903 Caitlyn Paik VN/J10
2 909 Ivan Zhang VN/J10
2 913 Madeline Jane Nowling VN/J11
2 914 Yuzuki Quoit-Minematsu VN/J11
2 917 Irene Chang VN/J11
2 922 Gabby Gu VN/J12
2 923 Jasmine Liao VN/J12
2 925 Aaron Lu VN/J13
2 929 Eric Kim VN/Q13
2 933 Allison Uong VN/J14
2 937 Audrey Chu VN/J14
2 940 Keira Kuennemann VN/J14
2 943 Kimberley Sales VN/J15
2 945 Ashley Hong VN/J15
2 946 Ethan Paik VN/J15
2 949 Evan Kang VN/J16
2 950 Suejin O VN/J17
2 954 Alannah Luhur VN/JB07
2 955 Ka-on Kim VN/JB09
2 957 Jayden Park VN/JB10
2 960 Audrey Lau VN/JB10
2 961 Yash Jaju VN/JB11
2 962 Nathan Luhur VN/JB11
2 963 Ella He VN/JB11
2 1084 Kara Che VN/Q09
2 1086 Jordan Kim VN/Q09
2 1087 Cash Snyder VN/EB09
2 1089 Lana Chandrasoma VN/Q09
2 1091 Abigail Keum VN/Q10
2 1093 Inah Chang VN/Q11
2 1098 Caroline Lin VN/Q11
2 1100 Angilia Zheng VN/Q11
2 1101 Tomoki Hiraoka VN/Q12
2 1103 Leah Kim VN/Q12
2 1105 Yiqi Huang VN/Q12
2 1112 Cole Kuang VN/Q13
2 1115 Jensine Leigh Calayag VN/Q13
2 1119 Kaylee kim VN/Q13
2 1123 Changrun Wang VN/Q13
2 1124 Charissa Catanus VN/Q13
2 1125 Summer Pak VN/Q13
2 1126 Alvin Lee VN/Q13
2 1128 Pietro Casciaro VN/Q13
2 1129 Erin Kang VN/Q13
2 1131 eJenn Huang VN/Q14
2 1134 Elodie Breig VN/Q14
2 1138 Angelina Lu VN/Q14
2 1139 Ariana Lee VN/Q14
2 1141 Sarah Baek VN/Q14
2 1144 Donovan Umaguing VN/Q14
2 1145 Carmel Lin VN/Q14
2 1146 Andrea Zheng VN/Q14
2 1152 Yeeun Cho VN/Q16-a
2 1154 Swansea Siu VN/Q16-b
2 1159 Lauren Rhee VN/Q17
2 1160 Amanda An VN/Q17
2 1163 Nathan Lin VN/QA15
2 1164 Luke David Thomas VN/QB07
2 1170 Celyne Pantangco VN/QB13
2 1171 Genie Choi VN/QB13
2 1172 Hannah Kim VN/QB15
2 1174 Samantha Ross VN/QB15
2 1175 Nathan Lin VN/QB15
2 1177 Andrea Zheng VN/QB15
2 1179 Cameron Tsai VN/QB17
2 1181 Yimeng Yuan, Yilu Yuan VN/QD13
2 2002 Alaina Ahn VN/Q16-b
2 3001 Wanyang Zhou VN/J09
2 3100 Joshua Lee VC/J15
2 793# Annabelle Su VC/Q19
2 798# Annabelle Su VC/QB19
3 661 Caleb Kim VA/E15
3 662 Kailyn Park VA/E15
3 664 Sara Ning VA/J12
3 666 Joel Kim VA/J12
3 667 Logan Uong VA/J15
3 668 Jasmine Shao VA/J15
3 672 Miono Quoit-Minematsu VA/J15
3 675 Andrew Jeon VA/JB15
3 682 Leona Lee VA/Q15
3 684 Timothy Yan VC/E09
3 690 Aiden shin VC/E12
3 694 Caden K Lee VC/E15
3 708 Arilyn Yao VC/J09
3 710 Gionni Choi VC/J09
3 718 Jakin Kim VC/J12
3 720 Nathan Lee VC/J12
3 725 Caleb Cho VC/J12
3 726 Jay Kang VC/J12
3 732 Cayden Kim VC/J15
3 736 Aiden Kim VC/J15
3 744 Felicia Lee VC/JB12
3 745 Rachel Yoon VC/JB12
3 772 Isabelle Lee VC/Q12
3 776 Ruoxi Isabella Chen VC/Q15
3 777 Leo Zhao VC/Q15
3 778 Gavin Zhao VC/Q15
3 780 Emily Yeh VC/Q15
3 787 Isaac Kim VC/Q15
3 790 Lawrence Li VC/Q19
3 804 Taylor Inouye VN/E07
3 807 Lauren Chong VN/E07
3 811 Benjamin Goldfinger VN/E07
3 812 Caden Cho VN/E07
3 815 Avyn Lee VN/EB08
3 817 Jaden ko VN/E08
3 827 Cindy Yang VN/E09
3 837 Ethan Fan VN/E10
3 842 Somin Park VN/E11
3 845 Wallach Sung VN/E12
3 854 Mark Sim VN/E16
3 862 Brad Ren VN/EB08
3 863 Emma Wang VN/EB08
3 871 Shana Hsia VN/EB11
3 872 Junkai Leng VN/EB13
3 889 Jolie Chen VN/J09
3 891 Katherine Lee VN/J09
3 892 Leah Park VN/J09
3 896 Jeanna Kim VN/J10
3 897 Christine Huang VN/J10
3 901 Jiu Jung VN/J10
3 904 Hailey Yoon VN/J10
3 905 Ryan Kam VN/J10*
3 907 Nathan Lee VN/J10
3 916 Chloe Kang VN/J11
3 919 Isaac Huey VN/J11
3 920 Michelle Sunjin Jang VN/J11
3 924 Aaron Lee VN/J12
3 928 Katie Song VN/J13
3 938 Yedam Lee VN/J14
3 941 William Fang VN/J14
3 942 Connor Liu VN/J14
3 944 Xinyue Gong VN/J15
3 948 Yuyan Chen VN/J16
3 952 Alannah Luhur VN/JA07
3 964 Julia Kang VN/JB12
3 965 David Che VN/JB12
3 987 Yilia Hu VN/J10
3 1095 Nathaniel Lee VN/Q11
3 1099 Benjamin Kang VN/Q11
3 1106 Stephanie Yang VN/Q12
3 1108 Yunfei Zhao VN/Q12
3 1111 Ava Tandya VN/Q12
3 1116 Cayden Shi VN/Q13
3 1118 Emily Lu VN/Q13
3 1133 Shelby Yoon VN/Q14
3 1135 Viviam Liao VN/Q14
3 1136 Daniel Shin VN/Q14
3 1147 Shuai Shuai Guo VN/Q14
3 1148 Trinity Ko VN/Q15
3 1149 Sean Yeh VN/Q16-b
3 1150 Mohuli Ganguly VN/Q16-b
3 1153 Loie White VN/Q16-a
3 1157 Kaitlin Chow VN/Q16-a
3 1161 Tomas Gonzalez VN/Q17
3 1165 Cash Snyder VN/E09
3 1182 Angilia Zheng, Ava Tandya VN/QD13
3 2006 Joshua Benlavi VN/J07
4 828 Ivan Wu VN/E10
4 834 Pawarisa Rheagan Sangthongkum VN/E10
4 844 Sumin Kim VN/E12
4 870 Jiarui Wang VN/EB11
4 910 Nathan Luhur VN/J11
4 911 Lois Hwang VN/J11
4 915 Ariel Mualim VN/J11
4 921 Sneha Menon VN/J11
4 1097 Madeline Suh VN/Q11
4 1137 Teagan Carroll VN/Q14