Please use your name and category no to locate your placement.

If you find any error, please contact us at satoristrings@live.com

We are also working on sorting the comment sheet and name plate which have been left behind after competition. We will mail those to you with the address on our file.

People, who left their address with us during the competition or emailed us after,   will receive the missing items to that updated address.

Placement Entry No. Category No. Name
1 2005 MS/Q13 Seowoo Lia Kim, Yooseung Jason Jung, Henry Nguyen, Yizhen Zhang
1 2009 MS/Q16 Jihea Sunny So, Ethan Lee, Jolie Yang, Torin Young, Jihea S. So
1 2013 PT/Q16 Caleb Fong, Ben Fu, Joshua Fong
1 2015 SD/Q13 Winstone Lu, Kingstone Lu
1 2016 SD/Q16 Seo hyun (Grace) An, Tala Siksek
1 2019 SQ/Q13 Jack Yu, Seojoon Lee, Jian Kim, Christian Yoo
1 2020 ST/Q16 Nagyung (Anna) Cho, Seo Hyun (Grace) An, Tala Siksek
1 2021 VA/E12 Dora Wang
1 2024 VA/E15 Madilyn Judd
1 2025 VA/E19 Seo Hyun (Grace) An
1 2026 VA/EA13 Hannah Kim
1 2027 VA/EB09 Leo Lo
1 2028 VA/EB09 Aarav Sharma
1 2029 VA/EB12 Sophia Zhang
1 2030 VA/EB15 Xinyi Ouyang (Cynthia)
1 2033 VA/J12 Amber Yun
1 2034 VA/J15 Gracie  Park
1 2038 VA/J15 Eireen Lu
1 2043 VA/JB12 Jacquelyn Cheng
1 2045 VA/JB15 Aryan Sharma
1 2059 VA/Q15 Lyla Han
1 2061 VA/Q15 Brandon Kim
1 2063 VA/Q19 Sofia Kouwabunpat
1 2064 VA/QB15 Peter Jang
1 2065 VA/QB19 Cami Lee
1 2066 VC/E09 Nicolas Nam
1 2073 VC/E12 Nathan Hong
1 2075 VC/E12 Daniel Kim
1 2079 VC/E15 Ian Kim
1 2082 VC/EA13 Ashley Oh
1 2085 VC/J09 Jehu Kim
1 2087 VC/J12 Alexander Farng
1 2091 VC/J12 Benjamin Yang
1 2094 VC/J12 Tabitha Tio
1 2095 VC/J12 Ryan J. Kim
1 2108 VC/JB12 Lucas Kim
1 3000 VC/JB15 Taehyun Terry Bang
1 2145 VC/Q09 Forrest Kelly
1 2146 VC/Q12 Olivia Moon
1 2149 VC/Q12 Asher Cheung
1 2154 VC/Q15 Chloe Park
1 2156 VC/Q15 Jamie Chen
1 2162 VC/Q15 Ethan Choi
1 2165 VC/Q15 Austen Cheng
1 2167 VC/Q15 Jack Burmahln
1 2170 VC/Q19 Ian Jun
1 2173 VC/Q19 Lena Limb
1 2172 VC/QA13 Christian Choe
1 2174 VC/QB09 Forrest Kelly
1 2175 VC/QB12 Jian Kim
1 2176 VC/QB19 Annabelle Su
1 2180 VN/E07 Olivia Xu
1 2184 VN/E07 Alex Liu
1 2189 VN/E07 Andrew Peng
1 2195 VN/E08 Ellyn Hwang
1 2197 VN/E08 Catherine Park
1 2199 VN/E08 George Liang
1 2203 VN/E09 Yena Kim
1 2214 VN/E10 Sihoon Park
1 2218 VN/E11 Alina Zhang
1 2219 VN/E11 Lily B’far
1 2222 VN/E11 Aaron Lee
1 2228 VN/E13 Kate Owens
1 2230 VN/E14 Joey Kwon
1 2238 VN/EB11 Madelyn Tan
1 2239 VN/EB12 Megan Sun
1 2242 VN/J07 Brian Liu
1 2244 VN/J07 Celia Zhang
1 3010 VN/J07 Beverly Zhang
1 2248 VN/J08 Lucia Manzano
1 2252 VN/J08 Scarlett Lin
1 2254 VN/J09 Flora Zhou
1 2259 VN/J09 Melody Ye
1 2262 VN/J09 Heather Ng
1 2264 VN/J10 Jimin Kang
1 2270 VN/J10 Kalyani Nair
1 2277 VN/J10 Claire Shin
1 2287 VN/J11 Allison Liu
1 2291 VN/J11 Audrey Lau
1 2366 VN/J11 Jayden Kim
1 3009 VN/J11 Christine Huang
1 2295 VN/J12 Xinyi Xu
1 2297 VN/J12 Junseo Lee
1 2303 VN/J12 Annie Chih
1 3008 VN/J12 Roger Huang
1 2304 VN/J13 Daniel Won
1 2306 VN/J14 Lucas Chu
1 2310 VN/J14 Eric Kim
1 2314 VN/J15 Freya Fu
1 2317 VN/J15 Trinity Chen
1 2320 VN/J16 Huiyu Wang
1 2323 VN/JA08 Michelle.K. Kuhn
1 2325 VN/JA10 Cecilia Chen
1 2326 VN/JA10 Owen Lo
1 2324 VN/JA9 Flora Zhou
1 2330 VN/JB08 William Ma
1 2332 VN/JB09 Annie Wang
1 2335 VN/JB10 Owen Lo
1 2337 VN/JB11 Andrew Kim
1 2339 VN/JB11 Derek Guan
1 2345 VN/JB13 Yumin Sun
1 2348 VN/JB15 Phillip Jang
1 2457 VN/Q07 Kai Carmack
1 2459 VN/Q08 Matthew Zheng
1 2464 VN/Q10 Charlotte Warren
1 2469 VN/Q11 Luke Lee
1 2473 VN/Q12 Katie Moon
1 2477 VN/Q12 Ethan Wang
1 2484 VN/Q13 Celyne Pantangco
1 2488 VN/Q14 Alice Ahn
1 2490 VN/Q14 Chris Lee
1 2494 VN/Q14 Changrun Wang
1 2496 VN/Q14 Nevaeh Chen
1 2497 VN/Q15 Elodie Breig
1 2498 VN/Q15 Andrew Choi
1 2499 VN/Q15 Bradley Son
1 2502 VN/Q15 William Fang
1 3016 VN/Q15 Evan Girard Sun
1 2503 VN/Q16 Yumin Yang
1 2507 VN/Q16 Tala Siksek
1 2509 VN/Q16 Ivan Lu
1 2512 VN/Q17 Shiyi Zhou
1 2516 VN/QB11 Summer Park
1 2520 VN/QB11 Kailin Qian
1 2522 VN/QB15 Chris Lee
1 2525 VN/QB17 Alexander Brown
1 2526 VN/QB17 Celine Hong
1 2527 VN/QB17 Ivan Lu
1 2529 VN/QD10 Kalyani Nair, Amrith Jathin
1 2530 VN/QD16 Bradley Son, Eric Kim
2 2017 SD/Q16 Emily Seo, Michelle Seo
2 2022 VA/E12 Sophia Lee
2 2031 VA/J12 Daniel Min
2 2037 VA/J15 Miono Quoit-Minematsu
2 2039 VA/J15 Henry Rao
2 2042 VA/JB12 Kylie Kim
2 2057 VA/Q09 Ella Liu
2 2058 VA/Q15 Peter Kyuwon Lee
2 2062 VA/Q19 Darrius Huynh
2 2068 VC/E09 Daniel Lee
2 2070 VC/E09 Ian Choi
2 2071 VC/E09 Hanah Kang
2 2072 VC/E12 Jamie Chang
2 2080 VC/E15 Kayla Lee
2 2081 VC/EA09 Evan Hwang
2 2083 VC/EB12 Jiwoo Yang
2 2086 VC/J12 Lucas Kim
2 2090 VC/J12 Chris An
2 2092 VC/J12 Tiffany Kim
2 2093 VC/J12 Aiden Jung
2 2098 VC/J15 Ilyeon Wang
2 2099 VC/J15 Jaden Park
2 2101 VC/J15 Kaitlyn Chung
2 2102 VC/J15 Sean Chung
2 2104 VC/J19 Victoria Rhee
2 2107 VC/JB09 Samuel Chang
2 2111 VC/JB12 Phoebe Kensicki
2 2112 VC/JB15 Leo Zhao
2 2113 VC/JB15 Gavin Zhao
2 2147 VC/Q12 Noah Im
2 2151 VC/Q12 Mika Zhang
2 2153 VC/Q15 Lin Zhang
2 2155 VC/Q15 Suah Jin
2 2159 VC/Q15 Ethan Yo
2 2160 VC/Q15 Keith Jung
2 2161 VC/Q15 Kenneth Lee
2 2164 VC/Q15 Lena Choi
2 2166 VC/Q15 Olivia Choi
2 2168 VC/Q19 Annabelle Su
2 2171 VC/Q19 Katriel Park
2 2177 VN/E07 Andrew Yeh
2 2178 VN/E07 Alice Loughran
2 2185 VN/E07 Colette Lee
2 2188 VN/E07 Chloe Jin
2 2190 VN/E07 Grace Sun
2 2191 VN/E07 Evelynn Wang
2 4500 VN/E07 Sofia lee
2 2192 VN/E08 Liam Kang
2 2200 VN/E08 Madison Kim
2 2201 VN/E09 Hoyeon Koo
2 2204 VN/E09 Lahi Chang
2 2206 VN/E09 Rainie Lao
2 2210 VN/E10 Sujin Yeun
2 2211 VN/E10 Grant Lee
2 2212 VN/E10 Katelyn Jung
2 2213 VN/E10 Zhuofan Lyu
2 2215 VN/E10 Chloe Park
2 2217 VN/E11 Samantha Yee
2 2221 VN/E11 Aaron Nguyen
2 3012 VN/E11 Ellen Chang
2 2223 VN/E12 Ella Fan
2 3018 VN/E12 Caleb Park
2 2227 VN/E13 Arthur Chou
2 3002 VN/E13 Jada Fang
2 2229 VN/E14 Jabez Su
2 2232 VN/E16 Rachel Tran
2 2233 VN/EA13 Arick Hong
2 2234 VN/EA15 Aidan Hong
2 2235 VN/EA16 Shadee Ghiassi
2 2236 VN/EB07 Ellie Yoon
2 2237 VN/EB10 Jane Park
2 2240 VN/J07 Christian Oh
2 2243 VN/J07 Ryan Vierra
2 2246 VN/J08 William Yeh
2 2253 VN/J08 Mason Kim
2 2255 VN/J09 Zixun Cui
2 2260 VN/J09 Regina Wang
2 2263 VN/J09 Jihoo Seok
2 2266 VN/J10 Allison Chao
2 2267 VN/J10 Aubrey Huang
2 2269 VN/J10 Leah Park
2 2271 VN/J10 Ka-on Kim
2 2273 VN/J10 Lauren Wang
2 2275 VN/J10 Nazifa Nijiati
2 2276 VN/J10 Julie Park
2 2279 VN/J11 Nathan Lee
2 2285 VN/J11 Ryan Kam
2 2288 VN/J11 Emily Eum
2 2290 VN/J11 Emily Zhuowen Xiao
2 2299 VN/J12 Isabella Presti
2 2302 VN/J12 Isaac Huey
2 3015 VN/J12 Halley Wang
2 3017 VN/J12 Juleen Lu
2 2305 VN/J13 Xintong Li
2 2307 VN/J14 Yimeng Yuan
2 2311 VN/J14 Katelyn Chen
2 2315 VN/J15 Da Eun Kim
2 2318 VN/J15 Yedam Lee
2 2321 VN/J16 Zhixuan Li
2 2322 VN/J19 Suejin O
2 2328 VN/JB08 Kiara Rodriguez
2 2331 VN/JB09 Noa Vierra
2 2333 VN/JB10 Elizabeth Grace Zhang
2 2334 VN/JB10 Austin Fukuda
2 2341 VN/JB12* Nathan Luhur
2 2343 VN/JB13 Xintong Li
2 2344 VN/JB13 Ivan Kuntsevich
2 2347 VN/JB14* Kate Choi
2 2349 VN/JB15 Nagyung (Anna) Cho
2 2351 VN/JB16 Danielle Lee
2 2458 VN/Q08 Carlos Li
2 2460 VN/Q09 Joni Dai
2 2461 VN/Q10 Miho Yazaki
2 2463 VN/Q10 Jeanna Kim
2 2465 VN/Q11 Hunter Pollock
2 2466 VN/Q11 Martin Bekker
2 2468 VN/Q11 Louie Loughran
2 2471 VN/Q11 Jeah Kim
2 3007 VN/Q11 Sarah Wu
2 3014 VN/Q11 David Xu
2 2475 VN/Q12 Yash Jaju
2 2476 VN/Q12 Ariel Mualim
2 2479 VN/Q12 Yoonyoung Chang
2 3005 VN/Q12 Angilia Zheng
2 2480 VN/Q13 Naomi Kim
2 2483 VN/Q13 Mia Niu
2 2486 VN/Q13 Jayson Jaesang Rhyu
2 2489 VN/Q14 Ashley Chiang
2 2491 VN/Q14 Kaylee Kim
2 2492 VN/Q14 Jeongmin Choi
2 2495 VN/Q14 Jason Huey
2 2501 VN/Q15 Viviam Liao
2 3004 VN/Q15 Andrea Zheng
2 2505 VN/Q16 Ethan Paik
2 2510 VN/Q16 Fiona Kouwabunpat
2 2511 VN/Q17 Evan Kang
2 2513 VN/Q19 Oliver Zeng
2 2515 VN/QB11 Hunter Pollock
2 2517 VN/QB11 Hayley Shin
2 2518 VN/QB11 Yuna Nam
2 2521 VN/QB13 Tomoki Hiraoka
2 2523 VN/QB15 Hao Lin
2 2524 VN/QB17 Cailyn Wang
2 2528 VN/QB17 Nicholas Nguyen
3 2018 SD/Q16 Sofia Kouwabunpat, Fiona Kouwabunpat
3 2023 VA/E12 Mason Kim
3 2032 VA/J12 Angela Niu
3 2036 VA/J15 Sophia Cadondon
3 2040 VA/J15 Kaitlyn Chen
3 2078 VC/E15 Alyssa Lee
3 3001 VC/E17 Hannah Gu
3 2084 VC/J09 Abigail Moon
3 2089 VC/J12 Jeremiah Shen
3 2096 VC/J12 Phoebe Kensicki
3 2100 VC/J15 Mark Corrigan
3 2105 VC/J19 Jinheon Kim
3 2109 VC/JB12 Eunice Chu
3 2110 VC/JB12 Ryan Kim
3 2114 VC/JB15 Zhenayn Xu
3 2148 VC/Q12 Seowoo Lia Kim
3 2150 VC/Q12 Gabriel Dai
3 2152 VC/Q15 Aiden Kim
3 2157 VC/Q15 Alex Huynh
3 2163 VC/Q15 Isaac Kim
3 2169 VC/Q19 Emily Seo
3 2182 VN/E07 Katherine Lee
3 2187 VN/E07 Jaynie Park
3 2193 VN/E08 Ethan Monterrosa
3 2194 VN/E08 Joon young Koo
3 2198 VN/E08 Amber Jia Han
3 2202 VN/E09 Ami Kono
3 2205 VN/E09 Ella Song
3 2207 VN/E09 Makayla Wang
3 2209 VN/E10 Annabel Tam
3 3011 VN/E10 Luoen Liu
3 2216 VN/E11 Amelia Nguyen
3 2225 VN/E12 Shana E Hsia
3 2226 VN/E12 Jiarui Wang
3 2231 VN/E14 Grace Li
3 2241 VN/J07 Zion Lee
3 2245 VN/J07 Elina Ixcol
3 2247 VN/J08 Ian Jung
3 2249 VN/J08 Amrith Jathin
3 2251 VN/J08 Michelle.K. Kuhn
3 2256 VN/J09 Jason Zhou
3 2257 VN/J09 Rachael Vasey
3 2258 VN/J09 Allen Lin
3 2265 VN/J10 Sidney Woo
3 2268 VN/J10 Stella Chu
3 2272 VN/J10 Hope Lee
3 2327 VN/J10 Jaiden Wang
3 2281 VN/J11 Yilu Yuan
3 2283 VN/J11 Eric Oh Jr.
3 2286 VN/J11 Timothy Jung
3 2289 VN/J11 Catherine Liu
3 2294 VN/J12 Ashley Shin
3 2298 VN/J12 Nathan Luhur
3 2300 VN/J12 Sneha Menon
3 2308 VN/J14 Joanne Kim
3 2312 VN/J14 Elise Kim
3 3006 VN/J14 Aaron Lu
3 2313 VN/J15 Yikun Liu
3 2319 VN/J15 Allison Uong
3 2329 VN/JB08 Alannah Luhur
3 2261 VN/JB09 Avyn Lee
3 2336 VN/JB10 Wilson Zhang
3 2338 VN/JB11 Ryan Kam
3 2350 VN/JB15 Rich Bin
3 2462 VN/Q10 Jolaine Qian
3 2280 VN/Q11 Hailey Lee
3 2467 VN/Q11 Pawarisa Rheagan Sangthongkum
3 2470 VN/Q11 Grace Rhim
3 2472 VN/Q12 KellyZhao
3 2474 VN/Q12 Chloe Shin
3 2478 VN/Q12 Jenelle Kim
3 2481 VN/Q13 Justin Luo
3 2487 VN/Q13 Jasmine Liao
3 3013 VN/Q13 Ava Tandya
3 2493 VN/Q14 Mika Lu
3 2500 VN/Q15 Teagan Carroll
3 3003 VN/Q15 Eric Gu
3 2504 VN/Q16 Trinity Ko
3 2508 VN/Q16 Kimberley Sales
3 2519 VN/QB11 Abigail Lin
4 2103 VC/J15 Neo Park
4 2158 VC/Q15 Isabelle Lee
4 2183 VN/E07 Lily Monterrosa
4 2186 VN/E07 Taylor Inouye
4 2196 VN/E08 Ellie Koo
4 2250 VN/J08 Alannah Luhur
4 2274 VN/J10 Jaymen Zhang
4 3019 VN/J10 Tam Pham
4 2282 VN/J11 Annabelle Huh
4 2284 VN/J11 Ivan Wu
4 2292 VN/J11 Lily Farah
4 2293 VN/J11 Ashley Chen
4 2301 VN/J12 Yuzuki Quoit-Minematsu
4 2309 VN/J14 Katie Song
4 2340 VN/JB11 Nathan Chu
4 2342 VN/JB12* Adrienne Wai